เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

โปรดระบุคำสำคัญ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
อื่นๆ
หมวดหมู่ผู้เชี่ยวชาญ
การเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยว
การคั่วบด
การจัดจำหน่าย/การส่งออก
การออกแบบ/บรรจุภัณฑ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

ประจำ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

 

 

Tel. : 0-5394-1003

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

หัวหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
ประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
ความชำนาญ : แมลงศัตรูกาแฟ แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว

Tel. : 084-1720072

อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มช.
ความชำนาญ : การจัดการระบบเกษตรบนพื้นที่สูง  การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกา

Tel. : 081-9613084

ดร.ณัฏฐวัฒน์ หมื่นมาณี

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
ความชำนาญ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Tel. : 053944052

ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มช.
ความชำนาญ : การปลูกสร้างสวนป่า นิเวศวิทยาป่าไม้วนเกษตร การจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า

Tel. : 053944052

อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ความชำนาญ : ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

Tel. : 053944052

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ความชำนาญ : Account Agricultural Marketing, Agribusiness, Logistics

Tel. : 053-944066-7 - 13

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ความชำนาญ : การส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร , พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Tel. : 089-7588001

อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
ความชำนาญ : โรคกาแฟ แบคทีเรีย สาเหตุของโรคพืชและการจัดการ

 

Tel. : 096-9263991

ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ความชำนาญ : การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ , การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เพิ่มประโยชน์

Tel. : 0-5394-4037 -105

รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
ความชำนาญ : Biological control of insects pests and weeds

 

Tel. : 081-7843787

อ.ดร.สุกิจ กันจินะ

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ความชำนาญ : การบริหารจัดการงานส่งเสริม การเกษตรการพัฒนาองค์กรเกษตร การมีส่วนร่วมการบริหารปกครอง

Tel. : 053-944052

นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ความชำนาญ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว , ผู้ตรวจ GAP

Tel. : 053944052

ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ความชำนาญ : Efficiency Analysis , Qualilative Analysis , Time Series Data Analysis , Agricultural Economics

Tel. : 053944052

รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ความชำนาญ : Agricultural Marketing Agribusiness

Tel. : 053944052

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
ความชำนาญ : Molcular genetics , โรคของแมลง

Tel. : 053-944026 -14

นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มช.
ความชำนาญ : การปลูกกาแฟอะราบิกา การจัดการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟคุณภาพ

 

Tel. : 081-6814478

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา
ความชำนาญ : ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

Tel. : 053944052

ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
ความชำนาญ : วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยี NIR

 

Tel. : 086-6545482

อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล

นักวิจัยร่วม
ประจำอยู่ที่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ความชำนาญ : เศรษฐศาสตร์การผลิต Adoption analysis

 

Tel. : 0-5394-4621 -199
123
| Page : 1 of 3 | Goto page :