เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจซาโด
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : หมู่บ้านแม่จันทร์ใต้

ช่องทางการติดต่อ : คุณสิรวิชญ์ สิริโชควัฒนกุล

อัตลักษณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจซาโด เป็นการผลิตกาแฟจากกลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า ตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ 25 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 70 ไร่ โดยปลูกกาแฟ 12 ไร่ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร เป็นพื้นที่มีความชื้นปกคลุมตลอดทั้งปี มีแนวคิดเริ่มต้นในการทำสวนกาแฟบนพื้นฐาน “คิดเพื่อความยั่งยืน” “Think for Sustainability”  โดย  นาย สิรวิชญ์  สิริโชควัฒนากุล เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างสวนกาแฟอินทรีย์ออกมาได้เต็มรูปแบบตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้คือ สร้างความยั่งยืนตั้งแต่ “ต้นน้ำยังปลายน้ำ” “Farm to Cup” โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตั้งแต่ สิ่งแวดล้อม เกษตรกร ผู้บริโภค อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้ง 4 ส่วนดังต่อไปนี้

1.  สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เลือกที่จะปลูกแบบอินทรีย์และออกแบบในสวนกาแฟ

2.  สร้างความยั่งยืนในการเพาะปลูกกาแฟ โดยมีการจัดการดิน และแมลง ให้เหมาะสมเพื่อไม่ใช้สารเคมี

3.  สร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร การผลิตสินค้าประเภทปลอดสารเคมีมีโอกาสและต่อยอดได้หลากหลาย ช่วยให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายที่สะสมในร่างกาย

4.  ความยั่งยืนต่อผู้บริโภค การดื่มกาแฟที่ดีปลอดสารเคมีนั้น เป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟอินทรีย์ให้สามารถผลิตกาแฟที่ดี เป็นการช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ให้ป่าต้นน้ำและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 10/07/2020