เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟดอยม่อนจอง
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : ดอยม่อนจอง

ช่องทางการติดต่อ : คุณรัตนา จะเตาะ

อัตลักษณ์

จุดเด่น : เป็นการเพาะปลูกกาแฟอินทรีย์ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ที่ระดับความสูงระหว่าง 1,300-1,560 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ร่วมกับการปลูกอะโวกาโด และมีการทำกิจกรรมโดยผู้หญิงทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเปิดร้านกาแฟ กาแฟที่ผลิตขึ้นนั้นเน้นการผลิตด้วยวิธีเปียก เป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้หรือเปรียบเหมือนผู้หญิงชาติพันธุ์ลาฮู มีความเข้มของตัวกาแฟดังเช่นความตั้งใจในการทำกาแฟของคนชาติพันธุ์ลาฮู และมีกลิ่นสะอาดสดชื่นอย่างเช่นดอยม่อนจอง  

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 10/07/2020